THE NEW EU PROCURMENT DIRECTIVES: WHOLE LIFE COSTING AND DYNAMIC PROCUREMENT SYSTEMS FOR CIVIL ENGINEERING ORGANISATIONS, ARE THEY CONTRADICTORY?

Robert Eadie, Samuel Potts

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

The EU Directive 2014/24/EU on public procurement, which regulates buying procedures for construction and civil engineering organisations, was altered in 2014. Two of the elements that were amended relate to allegedly contradictory principles. Firstly, a move away from capital cost to whole life costing has been suggested. Article 67, entitled ‘Contract award criteria’ establishes ‘Most Economically Advantageous Tender’ as the means of awarding a contract. Life-cycle costing or whole life costing and the best price/quality ratio are used to determine this. However, dynamic purchasing systems have also been included in the new regulations. These are electronic catalogues of goods and services. Electronic searches are carried out and awards are based on lowest price. The e-procurement section of the regulations was strengthened in advance of it being mandatory from April 2016. This paper examines the perceived impact on organisations who have tendered for Government contracts. A telephone sift reduced the overall numbers from 438 Northern Ireland organisations, prior to receiving 71 completed responses from 107 tenderers. The findings indicate DPS are little used in construction. However, the majority expect WLC to be a settled award criteria within 2 years of the EU Directive publication. Other criteria introduced such as technical competence, details of staff structure relevant to the contract, after sales service and delivery conditions are expected to have a substantial impact on contract awards. Директивата эа обществените поръчки на ЕС 2014/24/ЕС, която регламентира процедурите за закупуване на строителни и инженерни организации, се променя през 2014 г. Два от параметрите, които са изменени, са свързани с твърде противоречиви принципи. Първо е било предложено отдръпване от капиталовите разходи за целият период на остойностяване. Член 67, озаглавен "Критерии за възлагане" създава "Най-икономически изгодната оферта" като средство за възлагане на договор. Експлоатационния цикъл или целия периодна эа остойностяване на разходи, както и най-доброто съотношение цена/качество се използват за определяне на това. Въпреки това, динамичните системи за покупка са също включени в новите регламенти, а именно - електронни каталози на стоки и услуги. Електронните поръчки се извършват и наградите са базирани на най-ниската цена. Разделът за електронни обществени поръчки на регламентите се подсили преди да стане задължителен от април 2016 г. В настояшата работа се разглежда въздействието върху организациите, които са кандидатствали за държавни поръчки. Урез телефонна анкета е намален общият брой от 438 организации от Северна Ирландия, преди получаване на 71 завършени отговори от 107 участници в търга. Резултатите показват, че динамичните системи за покупка, използвани в строителството, са сравнително малко. Независимо от това, повечето очакват периодвт на остойностяване да бъде постоянен критерий за възлагане в рамките на 2 години от публикуването на Директивата на EU. Други критерии, като техническа компетентност, персонал по Договор, услуги след продажбата и условияза доставка, се очаква да имат съществено влияние върху възложените договори. Abstacts published separately from paper in another volume.
Original languageEnglish
Title of host publicationUnknown Host Publication
PublisherВестник Строител ЕАД
Pages31-35
Number of pages5
ISBN (Print)978-954-92866-7-0
Publication statusPublished (in print/issue) - 15 Sept 2016
EventIX International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice) - Varna Bulgaria
Duration: 15 Sept 2016 → …

Conference

ConferenceIX International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice)
Period15/09/16 → …

Keywords

  • Government Procurement
  • Civil Engineering Procurement
  • European Legislation
  • Whole Life Costing.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'THE NEW EU PROCURMENT DIRECTIVES: WHOLE LIFE COSTING AND DYNAMIC PROCUREMENT SYSTEMS FOR CIVIL ENGINEERING ORGANISATIONS, ARE THEY CONTRADICTORY?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this