DOES EUROPE NEED A SPECIFIC PREQUALIFICATION SYSTEM FOR HIGHWAY PROJECTS ?НУЖДАЕ ЛИ СЕ ЕВРОПА ОТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ОТНОСНО ПРОЕКТИРАНЕТО НА МАГИСТРАЛИ ?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

24 Downloads (Pure)

Abstract

The decision reached on 24th May 2013 in the recent court case in Northern Ireland [Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (2013)] contradicted the findings of a Greek court case [Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex, 2008)] and has caused industry confusion in regard to the prequalification and quality/price stages of contracts over the European Financial limit, awarded under EU Directive 2004/18. As this is the third Northern Ireland court case that has changed European law this paper examines industry perceptions on the way forward in assessing the quality aspect of tenders. Most highways projects are in this category as they are above the European threshold. The paper carried out a desk based analysis on prequalification questionnaires from four different government departments, followed by a LimesurveyTM questionnaire in two stages. The first investigated responses from all centres of Procurement Expertise in Northern Ireland and the second gained responses from economic operators whocomplete prequalification questionnaires. Findings from an analysis of the way forward in assessingquality through prequalification indicates that although it provides value-for-money there is resistance to a European wide system but support for a highways specific system at theprequalification phase.Решението, взето на 24 май 2013 г., в скорошно съдебно дело в Северна Ирландия [Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (2013)], противоречи на Решението на Гръцкия съд по друг подобен случай [Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex,2008)]. Това предизвика дискусия относно причинените неудобства по отношение на етапи в договорните отношения - преквалификация и качество/ цена съгласно европейските финансови ограничения в Директивата на ЕС 2004/18. Тъй като това е третото в Северна Ирландия съдебно дело, което променя европейското законодателство, настоящата статия разглежда възможностите пред индустрията, относно качествената оценката на заявените оферти. Главните проекти, в тази категория, надхвърлят средното ниво на европейския праг. Настоящият основен анализ е на въпросници за преквалификация от четири различнидържавни ведомства, базирани на двустепенен въпросник от LimesurveyTM. Първият етапизследва отговорите от всички центрове за възлагане на обществени поръчки в СевернаИрландия, а на втория етап - реакциите от икономическите структури, които финализиратпреквалификационните въпросници. Резултатите от анализа на оценката за качеството чрезпреквалификация, показват, че макар и да осигурява растеж на приходите, среща затруднения от страна на Европейската система именно на фазата за преквалификация.
Original languageEnglish
Title of host publicationUnknown Host Publication
PublisherНаучно-технически съюз по строителство в България
Pages66-72
Number of pages890
ISBN (Print)978-954-322-310-7
Publication statusPublished (in print/issue) - 11 Sept 2014
EventInternational Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice) - Varna, Bulgaria
Duration: 11 Sept 2014 → …

Conference

ConferenceInternational Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice)
Period11/09/14 → …

Keywords

  • Government Procurement
  • Civil Engineering Procurement
  • European Legislation
  • Prequalification practices

Fingerprint

Dive into the research topics of 'DOES EUROPE NEED A SPECIFIC PREQUALIFICATION SYSTEM FOR HIGHWAY PROJECTS ?НУЖДАЕ ЛИ СЕ ЕВРОПА ОТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ОТНОСНО ПРОЕКТИРАНЕТО НА МАГИСТРАЛИ ?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this