A Generic Framework for Constraint-Driven Data Selection in Mobile Crowd Photographing

Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Liming (Luke) Chen, Xiaojuan Ma

Research output: Contribution to journalArticle

30 Citations (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Profiles